HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Urbanistické riešenie územia Zvolen_západ_Bariny
 
Urbanistická koncepcia riešeného územia  Zvolen – západ – Bariny vychádza z platného ÚPN mesta Zvolen. Predmetné územie je zo severu lemované ulicou Ľ. Štúra nadväzujúcou na mestskú časť Tepličky, zo západnej strany cestou I/66 hraničiacou s časťou Stráže. Z južnej a juhovýchodnej časti je ohraničené prirodzene vodným tokom rieky Hron.
Hlavnými determinantmi pri ideovom návrhu bola funkčná väzba na susedné lokality, jestvujúci dopravný systém, regulatívny definované v ÚPN a chránené krajinné oblasti v južnej a juhovýchodnej oblasti územia.
Dôležitými cieľmi riešenia urbanistickej štúdie boli:
Najoptimálnejšie priestorovo - funkčné riešenie územia s dôrazom na atraktivitu mestskej triedy
Zabezpečenie územných väzieb na okolité významné časti mesta
Kvalitná dopravná dostupnosť a zároveň nezaťaženosť nadzemným parkovaním
Zabezpečenie cyklistických, peších ťahov a kľudových oddychových plôch
Rešpektovanie významu chránenej časti územia

Celková kompozícia riešeného priestoru vychádza z regulatívov určených ÚPN. Hlavnou kompozičná os prechádza polyfunkčnou zónou od západu až po juhovýchod z južnej strany a pretína v dvoch miestach nosnú komunikáciu C2 MO8/40. Vedľajšie kompozičné osi nadväzujú kolmo na hlavnú os a tvoria spojnice ostatných funkčných častí s polyfunkciou.
Polyfunkčný priestor je rozdelený do niekoľkých sektorov podľa významu prevádzok a polohy. 
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem