HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Novostavba materskej školy, Lipnica, Dunajská Lužná, p.č. 58, 59
 Hlavnými determinantmi urbanistického riešenia areálu s novostavbou MŠ bola jestvujúca stavba MŠ, orientácia k svetovým stranám, prístupová komunikácia a dispozícia objektu.
Osadenie objektu je riešené tak, aby oddelilo verejnú a súkromnú časť pozemku, a aby zelená plocha pre aktivity nebola týmto objektom tienená.
Hmotovo – priestorová kompozícia riešeného objektu vychádza z funkčného usporiadania hlavných priestorov, z prehľadnosti dispozície a tvaru pozemku. Dominantami celkovej hmoty sú južné fasády herní. Hmota je rozdelená do dvoch podlaží, kde hmota poschodia je smerom na juh ustupujúca. 
Architektúra objektu vychádza z funkcie, pre ktorú je navrhovaná. Rešpektuje polohu, tvar i charakter terénu, ako i orientáciu k svetovým stranám a k priľahlej komunikácií.

Kapacitné údaje:
Zastavaná plocha 889,48 m2
Obostavaný priestor 5042,24 m3
Úžitková plocha celkom 1035,44 m2
Kapacita každej triedy je 20 detí, spolu max. 80 detí.
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem