HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Regenerácia námestia v Kysuckom Novom Meste - urbanisticko-architektonická štúdia
Regenerácia námestia v Kysuckom Novom Meste s požiadavkou s požiadavkou  na zvýšenie bytového štandardu,  a zároveň na zachovanie pôvodnej koncepcie urbanistického a architektonického riešenia územia.
Urbanistická štruktúra sa začala formovať po udelení mestských privilégií pôvodnej osade po r. 1325, tj. takmer štvorcové námestie s rozvinutou sieťou uličných komunikácií S-J paralelne. Pravidelný pôdorys námestia umožnil uplatniť základnú funkciu mesta – vytvoril priestor pre obchodovanie na rínku, ktorý bol obkolesený domami kupcov a umožnil rozvoj remeselnej výroby v priľahlých uličkách. Radová zástavba okolo námestia sa skladá, až na niektoré výnimky, z 2-podlažných meštianskych domov, na východnej strane so zachovalými podlubiami, zachovaným neskorostredovekým  a renesančným jadrom, so secesným tvaroslovím na fasádach. Významným prvkom je objekt bývalej mestskej radnice, v hmote neskorostredoveký s výraznými neskoršími zásahmi do pôvodnej dispozície a slohového výrazu fasád.
Priľahlé ulice tvoria prízemné domy so stredovekou parceláciou, objekty s prejazdom. Výraz ich fasád je eklekticko – secesný.
Dôvodom vyhlásenia územia KNM za MPZ je takmer zachovalý historický pôdorys mestského jadra a jeho hmotová skladba, zachovaná stredoveká parcelácia a hodnotná architektúra objektov v priľahlých uliciach.

SILUETA URBANISTICKÉHO SÚBORU A JEHO KRAJINNÉ ZÁZEMIE
Historická panoráma a silueta je narušená asanáciou a viacpodlažnou panelovou zástavbou v mestskej časti Kamence, ktorá bezprostredne nadväzuje na PZ.

SYSTÉM OPEVNENIA
Pravdepodobne ochrannú funkciu města v jeho počiatkoch tvorilo mestské opevnenie. Dodnes sa nezachovalo (archeologický prieskum).

UMELECKO-HISTORICKÉ A URB.-ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY OBJEKTOV
najstarší typologický druh : dvojtraktový meštiansky dom s prejazdom, alebo so sieňovou dispozíciou, s klenutým kamenným suterénom parcelácia : ustálená v renesancii
typologická rôznorodosť objektov : mestský dom, radnica, pivovar

ZELEŇ
V jadre je zeleň veľa zastúpená : zelená plocha okolo Mestského domu (solitéry) v nevyhovujúcej rôznorodej skladbe. Je potreba jej prehodnotenia z hľadiska jej spoločenského významu.
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem