HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Novostavba RD s troma bytovými jednotkami, Kysucké Nové Mesto
 


Navrhovaná stavba bude mať charakter samostatne stojaceho rodinného domu s troma bytovými jednotkami. Byty budú prístupné zo spoločného schodiska a so spoločným vstupom na parcelu. Každá bytová jednotka bude napojená na samostatné inžinierske siete.
Urbanistické riešenie rešpektuje v plnej miere charakter územia a danú lokalitu – navrhovaná novostavba sa vhodne začleňuje do obytnej zóny mesta. Objekt vytvára novú stavebnú čiaru z prístupom z Nešporovej ulice.    
Stavba je riešená ako trojpodlažný murovaný objekt s plochou strechou. Pôdorysný tvar objektu funkčne využíva nepravidelný tvar parcely a zároveň rešpektuje odstupové vzdialenosti od hraníc susedných parciel a stavieb. Hmotovo – priestorová kompozícia vychádza z vnútornej funkcie a konštrukcie stavby, a plne rešpektuje vnútornú dispozíciu a charakter okolitej zástavby, na ktorej kvality ( jednoduchosť, funkčnosť, urbanizmus) bezprostredne nadväzuje. Zároveň používa funkčné, kompozičné a architektonické prvky s nadčasovým moderným významom.
Predmetná architektúra by mala plniť funkciu prechodu jestvujúcej architektúry individuálnej zástavby a architektúry panelovej hromadnej zástavby socialistického realizmu a mala by sa stať pre túto časť identická. Trojpodlažnosť a charakter objektu nadväzuje na jestvujúcu individuálnu zástavbu, geometrická architektúra a plochá strecha zároveň nadväzuje na jestvujúcu bytovú zástavbu.
Kapacitné údaje:
1.Nadzemné podlažie - Prízemie
Bytová jednotka s úžitkovou plochou cca 118,09 m2 + 7,16 m2 balkón
Spoločná vertikálna komunikácia 10,86 m2
2.Nadzemné podlažie – 1. poschodie
Bytová jednotka s úžitkovou plochou cca 118,25 m2 + 14,93 m2 balkón
Spoločná vertikálna komunikácia 10,86 m2
3.Nadzemné podlažie – 2. poschodie
Bytová jednotka s úžitkovou plochou cca 118,41 m2 + 14,93 m2 balkón
Spoločná vertikálna komunikácia 10,86 m2

-     zastavaná plocha objektu 173,39 m2
-     stavebný objem 1716,66 m3
-     výška objektu (atika)  9,50 m
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem