HOME
O FIRME
REFERENCIE
PORTFÓLIO
INTERIÉR
KONTAKT
DOPYT
Slovenské obchodné centrum, Sankt Peterbug
 


Uvedený pozemok sa nachádza v západnej štvrti 2 VVŽZ pozdĺž červenej regulačnej línie ul. Belgradskej, je izolovaný od obytnej výstavby. K východnej hranici pozemku prilieha znovu organizovaný prejazd a územie Novo-Volkovského cintorína. Od severu je pozemok ohraničený ul. Salova a z juhu ul. Fučíka. Riešenie vychádza z požiadaviek investora. Opiera sa o logickú a prehľadnú prevádzkovú osnovu a jasnú organizáciu priestorov. Základným znakom čitateľnosti a funkčnosti prevádzky je riešenie hlavného vstupu do objektu s napojením na vertikálne komunikácie a samotné prepojenie priestorov.

Architektonická štúdia2002
Plocha pozemku178 782,10 m2
Plocha obslužného priestoru85 396,56 m2
Plocha zelene42 081,92 m2
Podlažnosť2
Celková zastavaná plocha70 068,75 m2
Obostavaný priestor490 481,25 m3
Výška objektu16,5 m
Počet parkovacích miest2 442
 Sample ImageSample Image

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

 

Sample ImageKaždá myšlienka, každá idea, pokiaľ je uväznená v ľudskom mozgu, je naivná, neplodná. Je to obyčajná hruda, aj keď hruda, z ktorej je možné vybrúsiť drahokam. Každá ľudská myšlienka potrebuje obrúsiť a tým obrúsením sú zase len ľudské mozgy.

Tomáš Baťa – Zámožnost všem